Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fabryka Mebli MEBLOSIEK sp. z o.o. zrealizowała projekt pn.

„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności międzynarodowej firmy MEBLOSIEK poprzez uczestnictwo w zagranicznych targach meblowych”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
III Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Celem projektu był wzrost pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym uzyskany przez firmę Meblosiek, skutkujący pozyskaniem nowych zagranicznych klientów, zwiększeniem przychodów przedsiębiorstwa, uzyskaniem środków na dalsze inwestycje i rozwojem działalności.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWABeneficjent Fabryka Mebli „MEBLOSIEK” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Fabryka Mebli „MEBLOSIEK” Sp. z o.o.

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.4

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: utrzymanie dalszej działalności przedsiębiorstwa.Wartość projektu: 424 471,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 424 471,80 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.08.2020 r. – 31.10.2020 r.