dotacje fundusze Norweskie

                                              

 

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Oświadczenie o otrzymaniu wsparcia

Beneficjent Fabryka Mebli "MEBLOSIEK" Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania o wartości 4 278 015,00 PLN, z tego:

-85% otrzymanego od Norwegii

-15% współfinansowane z budżetu państwa.

 

Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Oś Priorytetowa: 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie: 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

Poddziałanie: 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth

Wartość projektu: 11 388 120,00 PLN

Cel projektu  

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Fabryki Mebli MEBLOSIEK i poprawa potencjału międzynarodowego z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w Spółce dwóch autorskich technologii w zakresie zmian konstrukcyjnych mebli oraz dwóch innowacyjnych gam produktów.

 

Planowane efekty projektu:

Dywersyfikacja i optymalizacja produkcji, w tym zmniejszenie zużycia surowców i odpadów produkcyjnych, ograniczenie emisji CO2 do środowiska, zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost przychodów z działalności.

 

Rola funduszy norweskich i funduszy EOG

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

Oficjalna strona projektu Norway Grants

https://eeagrants.org/

 

Profil firmy w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo, zapraszamy też do śledzenia naszego profilu Facebook. Na jego łamach będziemy dzielić się aktualnościami z procesu realizacji grantu.

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Business-Service/Fabryka-Mebli-Meblosiek-1886990098087873/

 

Osoby odpowiedzialne na marketing

Ryszard Skibiński

 

Zapraszamy również do aktualności

W miarę postępów prac związanych z otrzymanym grantem, będziemy publikować treści również w naszej zakładce o firmie:

https://www.meblosiek.pl/pl/o-firmie/dotacje-fundusze-norweskie

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

"We work together for a green, competitive and inclusive Europe"

Statement on the receipt of support

Beneficiary Fabryka Mebli "MEBLOSIEK" Sp. z o.o. benefits from a grant of PLN 4 278 015.00, including:

-85% received from Norway

-15% co-financed from the state budget.

 

The "Entrepreneurship Development and Innovation" program

Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Priority Axis: 19th Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Measure: 19.1 New Products and Investments

Sub-measure: 19.1.1 Environmentally friendly technologies - Green growth

 

Project value: PLN 11,388,120.00

 

Purpose of the project:

The aim of the project is to increase the competitiveness of the MEBLOSIEK Furniture Factory and to improve the international potential with the use of environmentally friendly technological solutions through activities leading to the implementation of two proprietary technologies in the field of furniture design changes and two innovative product ranges in the Company.

 

Planned effects of the project:

Diversification and optimization of production, including reducing the consumption of raw materials and production waste, reducing CO2 emissions to the environment, increasing employment and increasing operating revenues.

 

The role of the Norwegian funds and the EEA funds

The Norwegian and EEA Funds represent Norway's contribution to creating a green, competitive and inclusive Europe.

As part of the EEA and Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic inequalities and strengthening bilateral relations with beneficiary countries from Central and Southern Europe and the Baltic Sea area. Norway works closely with the EU under the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the rest of the donors, Norway contributed € 3.3 billion under successive fund programs in 1994–2014.

Norwegian funds are financed exclusively by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. Norwegian funds for 2014-2021 amount to EUR 1.25 billion.

The priorities for this period are:

# 1 innovation, research, education, competitiveness and decent work;

# 2 social inclusion, youth employment and poverty reduction;

# 3 Environment, energy, climate change and Low Carbon Economy;

# 4 Culture, civil society, good governance and fundamental rights;

# 5 justice and home affairs.

 

The official website of the Norway Grants project

https://eeagrants.org/

 

Company profile on social media

Ladies and Gentlemen, we also invite you to follow our Facebook profile. On its pages we will share news from the grant implementation process.

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Business-Service/Fabryka-Mebli-Meblosiek-1886990098087873/

 

Marketing people

Ryszard Skibiński

 

We also invite you to the news

As the work related to the received grant progresses, we will also publish the content in our "about the company" tab

https://www.meblosiek.pl/pl/o-firmie/dotacje-fundusze-norweskie