RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 1. W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanym RODO, jako administrator danych osobowych – Fabryka Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o. z/s w Kolonii Osiek informuję, że przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, natomiast dane osobowe Państwa przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzane w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
 2. Dane te pozyskane są w związku z zawarciem umowy z Administratorem i jedynie w celu jej wykonania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie przez Spółkę działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmowanie wszelkich czynności wiążących się z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO.
 3. Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa bądź Państwa przedstawicieli lub pracowników a także innych podmiotów współpracujących.
 4. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poza podmiotami powiązanymi lub współpracującymi z Fabryką Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o. i zobowiązanymi przez nią do zachowania wszelkich informacji dotyczących danych osobowych w poufności i przetwarzania zgodnie z wymogami stawianymi przez RODO, również na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, współpracy gospodarczej lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Fabryką Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o. Dane osobowe oznaczone na fakturach i innych dokumentach zakupowych będą przechowywane przez okres odpowiadający przepisom prawa podatkowego. Inne dane będą przechowywane przez okres użytkowania poczty elektronicznej z zapewnieniem okresowego usuwania wiadomości i załączników.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy bądź kontynuowania współpracy gospodarczej przez Fabrykę Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o.
 8. Podane przez Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy przez Fabrykę Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o.
 9. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: meblosiek@meblosiek.com.pl bądź pod numerem telefonu: +48 62 78 32 250.


Polityka Prywatności

 

Spełniając swój obowiązek wynikający z przepisów RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe osób korzystających z serwisu www.meblosiek.com.pl oraz sklepów internetowych na platformach WAYFAIR, E-MAG i ARENA, a przede wszystkim poinformować o prawach wynikających z przepisów, które będą przysługiwały osobom, które powierzyły nam swoje dane osobowe.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Fabryka Mebli Meblosiek Sp. z o.o. w Kolonii Osiek, która zarządza stroną internetową www.meblosiek.com.pl oraz posiada oferty sprzedaży swoich produktów na platformach WAYFAIR, E-MAG i ARENA.

W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: meblosiek@meblosiek.com.pl.

Jakie dane zbieramy?

 1. Dane niezbędne do skorzystania towarów oferowanych przez sklepy internetowe: imię nazwisko, telefon, e-mail, dane adresowe, dane do rozliczenia (numer rachunku bankowego), dane odbiorcy towaru.
 2. Dane niezbędne do odpowiedzi na przesłane zapytania w formularzu kontaktowym.
 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze sklepów internetowych w następujących celach: dostosowywania zawartości strony internetowej i platform zakupowych do indywidualnych preferencji osób odwiedzających stronę (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu oraz prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

 1. Dane klienta oraz dane osobowe osób korzystających ze stron internetowych klienta w celu realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest utrzymanie relacji z klientem. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji z klientem.
 3. Publikacji i utrzymania opublikowanego ogłoszenia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane są przetwarzane do czasu wycofania ogłoszenia.
 4. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 5. Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.

 

Komu są przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa, hostingodawca, firmy obsługujące Administratora pod względem IT, portale za pomocą, których dokonujesz płatności oraz firmy kurierskie, które dostarczają towary.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez Administratora zamówionych usług.

Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, współpracy gospodarczej lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z nami – 6 lat od daty zakończenia wykonywania umowy czy dostawy produktu. Dane osobowe oznaczone na fakturach i innych dokumentach zakupowych będą przechowywane przez okres odpowiadający przepisom polskiego prawa podatkowego (5 lat). Inne dane będą przechowywane przez okres użytkowania poczty elektronicznej z zapewnieniem okresowego usuwania wiadomości i załączników.

Pozostałe informacje

Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).