AKTUALNE OGŁOSZNIA


23.04.2024

Specjalista ds. obsługi klienta


W związku z ciągłym procesem rekrutowania nowych kandydatów do pracy w spółce Fabryka Mebli Meblosiek Sp. z o.o. w Kolonii Osiek, informujemy, że składane przez kandydatów do pracy CV i inne dokumenty stanowiące oświadczenia kandydata przystąpienia do procesu rekrutacji prosimy przysyłać jedynie na adres e-mail: rekrutacja@meblosiek.pl

Informujemy, że wpływ dokumentów rekrutacyjnych na inny adres e-mail będzie nieskuteczny tj. dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane i mając na uwadze kwestie dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych, będą usuwane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Rekrutacja w FM Meblosiek Sp. z o.o. składa się z następujących etapów:

 1. Wstępne przejrzenie dostarczonych przez Kandydata dokumentów rekrutacyjnych na okoliczność podania niezbędnych danych do przeprowadzenia rekrutacji a także zgodnie z zasadą minimalizmu danych – ograniczenie się do przetwarzania jedynie tych danych, które są wymagane przez Kodeks Pracy na etapie samej rekrutacji.
 2. Rozmowa z Pracodawcą na temat stanowiska pracy, które może objąć Kandydat
 3. W przypadku zatrudnienia, od Kandydata odbiera się oświadczenie o zachowaniu w poufności oraz udziela się upoważnienia do przetwarzania danych, jeżeli stanowisko pracy Kandydata tego wymaga.
 4. W przypadku niezatrudnienia Kandydata, jest on poinformowany, że jego dane nie będą przetwarzane po upływie okresu przetwarzania wskazanego w pkt 5 informacji o przetwarzaniu danych dla rekrutowanych.
 5. Jeżeli Kandydat nie zostanie przyjęty do pracy, lecz Pracodawca nie wyklucza nawiązania stosunku pracy, wówczas Pracodawca ma możliwość odebrania od Kandydata odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów dalszej rekrutacji, ograniczonej czasowo.

Poniżej zamieszczamy informację o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z przystąpieniem do procesu rekrutacji, z którą prosimy się zapoznać już  teraz:

 1. W związku z obowiązywaniem przepisów o ochronie danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanym RODO, jako administrator danych osobowych – Fabryka Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o. w Kolonii Osiek (Administrator danych) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe, jeżeli są wskazane

4) wykształcenie

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia – jeżeli jest to uzasadnione dla określenia przydatności na dane stanowisko pracy.

Administrator może żądać podania danych osobowych inne niż wyżej wymienione, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 1. Dane te przetwarzane są w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji i zatrudnieniem w FM Meblosiek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 2. Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko pracy w Fabryce Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o. w Kolonii Osiek.
 3. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Poza Administratorem danych żaden podmiot nie będzie miał dostępu do podanych przez Państwo danych osobowych poza podmiotami powiązanymi lub współpracującymi z Fabryką Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o. i zobowiązanymi przez nią do zachowania wszelkich informacji dotyczących danych osobowych w poufności i przetwarzania zgodnie z wymogami stawianymi przez RODO, również na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji: przez dwa miesiące od daty złożenia (przesłania) CV lub do momentu wycofania zgody (na dodatkowe dane) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (gdy dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w zależności od tego, które zdarzenie miało miejsce wcześniej.

W sytuacji decyzji negatywnej, Państwa podanie o przyjęcie do pracy wraz z życiorysem zostanie zwrócone bądź usunięte w sposób uniemożliwiający jego odtworzenie niezwłocznie po upływie ww. terminu dwóch miesięcy. W sytuacji uczestnictwa w dalszych rekrutacjach Meblosiek, mogą udzielić Państwo osobnej zgody na dalsze przetwarzanie danych, nie dłużej niż do kolejnych dwunastu miesięcy.

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek przystąpienia do procesu rekrutacji. Brak wyrażenia zgody skutkuje natychmiastowym zwrotem bądź usunięciem podania o przyjęcie do pracy w Fabryce Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o. wraz z życiorysem.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy przez Fabrykę Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.