Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanym RODO, jako administrator danych osobowych – Fabryka Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o. z/s w Kolonii Osiek informuję, że przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, natomiast dane osobowe Państwa przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzane w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
  2. Dane te pozyskane są w związku z zawarciem umowy z Administratorem i jedynie w celu jej wykonania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie przez Spółkę działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmowanie wszelkich czynności wiążących się z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO.
  3. Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa bądź Państwa przedstawicieli lub pracowników a także innych podmiotów współpracujących.
  4. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poza podmiotami powiązanymi lub współpracującymi z Fabryką Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o. i zobowiązanymi przez nią do zachowania wszelkich informacji dotyczących danych osobowych w poufności i przetwarzania zgodnie z wymogami stawianymi przez RODO, również na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, współpracy gospodarczej lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Fabryką Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o. Dane osobowe oznaczone na fakturach i innych dokumentach zakupowych będą przechowywane przez okres odpowiadający przepisom prawa podatkowego. Inne dane będą przechowywane przez okres użytkowania poczty elektronicznej z zapewnieniem okresowego usuwania wiadomości i załączników.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy bądź kontynuowania współpracy gospodarczej przez Fabrykę Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o.
  8. Podane przez Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy przez Fabrykę Mebli MEBLOSIEK Sp. z o.o.
  9. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: meblosiek@meblosiek.com.pl bądź pod numerem telefonu: +48 62 78 32 250.